Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Urząd Gminy w Dalikowie przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Dalikowie www.dalikow.eu), przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, z późn. zm.) Wójt Gminy Dalików, informuje o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji umów zawartych
na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Urząd Gminy w Dalikowie przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (wykaz podmiotów dostępny jest na stronie Urzędu Gminy w Dalikowie www.dalikow.eu), przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka,
a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, cmentarze itp.

Dopuszcza się w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych
w gospodarstwie domowym. Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym
do rejestru działalności regulowanej.

W związku z powyższym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać oraz przesłać lub dostarczyć kopię umowy do Urzędu Gminy w Dalikowie, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików w terminie do 31.12.2021 r.

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dalikow.eu lub ePUAP,
  • listownie na adres:

      Urząd Gminy w Dalikowie

      Plac Powstańców 1

      99-205 Dalików,

  • osobiście w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 43 678 01 83 wewnętrzny 31.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-11-02 12:58przez:
Opublikowano:2021-11-02 12:58przez:
Zmodyfikowano:2021-11-02 12:44przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Dalikowie
Odwiedziny:1517

Rejestr zmian

  • [2021-11-02 12:44:30]Publikacja artykułu

Banery/Logo